Energies no renovables

   Infografies

 

 

Per gaudir de les animacions, s'ha de tenir instal·lat Flash Player..., si no és així, pots descarregar-lo al seu web oficial:

   Introducció

Quan parlem d'energies no renovables ens referim a aquelles fonts d'energia que es troben en la naturalesa en una quantitat limitada i una vegada consumides íntegrament, no poden substituir-se, ja que no existeix sistema de producció o extracció viable.

Les fonts d'energia exhauribles convencionals són el carbó, el petroli i el gas natural (també anomenats combustibles fòssils) i les de reaccions químiques entre determinats materials (bateria). Les fonts exhauribles no convencionals són les provinents dels agrocombustibles, o combustibles conreats, i els combustibles nuclears.

L'energia geotèrmica que aprofita les aigües calentes també seria no renovable en determinades localitzacións.

   El Carbó

El carbó és un recurs energètic no renovable, d'origen fòssil, que es troba sota la superfície terrestre. Es creu que la major part del carbó es va formar durant el període carbonífer (fa 280 a 345 milions d'anys). 
Avui dia, es cremen més de 3.500 milions de tones de carbó a l'any, però això gairebé ni afecta als grandíssims jaciments que encara queden sota terra. Més de cinquanta països exploten el carbó, i un nombre encara major el crema. 
El carbó també contribueix d'una manera substancial a l'escalfament global del planeta. Produeix més diòxid de carboni per unitat d'energia que el petroli o el gas. Cada tona de carbó cremat allibera més de dues tones i mitja de diòxid de carboni a l'aire. També produeix sofre i òxids de nitrogen, causant pluja àcida. 
Alguns estudis creuen que les reserves de carbó encara ens proporcionaran aquest recurs aproximadament 200 anys més..., altres però conclouen que si segueis augmentant el ritme de demanda actual, d'aqui a 20 o 30 anys començarà a escassejar.

Animació - Extracció del carbó i centrals tèrmiques

   El Gas Natural

El gas natural és una barreja de gasos que es troba freqüentment en jaciments fòssils, no-associat (per si sol), dissolt o associat amb (acompanyant al) petroli o en dipòsits de carbó. Encara que la seva composició varia en funció del jaciment del que s'extreu, està compost principalment per metà en quantitats que comunament poden superar el 90 o 95% sol contenir altres gasos com a nitrogen, *etano, CO2, H2S, butà, propà, i traces d'hidrocarburs més pesats.

Mapa - Producció mundial de gas natural

Animació - L'extracció del gas natural

   El Petroli

El petroli és una barreja heterogènia de compostos orgànics, principalment hidrocarburs insolubles en aigua. És d'origen fòssil, fruit de la transformació de matèria orgànica que van anar posteriorment quedant enterrada sota pesades capes de sediments. 
La transformació química deguda a la calor i a la pressió produeix, en successives etapes, des de betum a hidrocarburs cada vegada més lleugers (líquids i gasosos). Aquests productes ascendeixen cap a la superfície, per la seva menor densitat, gràcies a la porositat de les roques sedimentàries. 
Quan es donen les circumstàncies geològiques que impedeixen aquest ascens (paranys petrolífers com a roques impermeables, estructures anticlinals, marges d'elements salins, etc.) es formen llavors els jaciments petrolífers. 
És un recurs natural no renovable i actualment també és la principal font d'energia als països desenvolupats. El petroli líquid pot presentar-se associat a capes de gas natural, en jaciments que han estat enterrats durant milions d'anys, coberts pels estrats superiors de l'escorça terrestre.

Animació - L'extracció del petroli

   L'Urani, la base de l'energia nuclear

Tot i que l'energia nuclear no forma part de les energies no renovables, és una energia que s'hauria de substituïr per altres més naturals i sobretot menys perilloses.

Avantatges:
L'energia nuclear genera un terç de l'energia elèctrica que es produeix en la Unió Europea, evitant així l'emissió de 700 milions de tones de diòxid de carboni per any a l'atmosfera.
D'altra banda, també s'eviten altres emissions d'elements contaminants que es generen en l'ús de combustibles fòssils. 
A més, es redueixen el consum de les reserves de combustibles fòssils, generant amb molt poca quantitat de combustible moltíssima major energia, evitant així despeses en transports. 
En la medicina, ha tingut importants aportacions: emissions de radiació (per a diagnòstic i teràpia), com els rajos X i ressonàncies magnètiques; radiofármacs, que principalment consisteix en la introducció de substàncies al cos, que poden ser monitorrejades des de l'exterior. 
En l'alimentació ha permès, per mitjà de les radiacions ionitzants, la conservació d'aliments. També s'ha aconseguit un augment en la recol·lecció d'aliments, ja que s'ha combatut plagues, que creaven pèrdues en les collites.

Inconvenients:
Existeix un alt risc de contaminació en cas d'accident o sabotatge. 
Es produeixen residus radioactius que són difícils d'emmagatzemar i són actius durant molt temps. 
Té un alt i perllongat cost de les instal·lacions i manteniment de les centrals nuclears. A més, pot usar-se amb finalitats no pacífiques.

Animació - L'urani i les centrals nuclears

 

¡CSS Válido!Llicència de Creative Commons
www.meteolot.com, el temps a Olot i la Garrotxa.

Copyright © MeteOlot.com | contacte@meteolot.com - Avís Legal