Energies renovables

   Infografies

 

 

Per gaudir de les animacions, s'ha de tenir instal·lat Flash Player..., si no és així, pots descarregar-lo al seu web oficial:

   Introducció

En un model energètic sostenible és prioritari avançar en el camí del foment de les energies renovables de manera sincronitzada amb una estratègia d’estalvi i eficiència energètica ja que aquests àmbits són complementaris.
Es a dir, cal impulsar les fonts energètiques renovables fins al seu màxim potencial però, al mateix temps, reduir les necessitats energètiques de la societat a uns valors que permetin que les energies renovables en siguin la component principal.

Les energies renovables són l’aposta estratègica de futur, per que són netes; es restitueixen gratuïtament i, poden ser part de la solució al problema energètic a llarg termini. A més representen el recurs energètic autòcton més important de Catalunya.

   La Biomassa

El terme biomassa es refereix al conjunt de tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que inclou els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial.

L’energia que es pot obtenir de la biomassa prové de la llum solar, la qual, gràcies al procés de fotosíntesi, és aprofitada per les plantes verdes i transformada en energia que queda acumulada a l’interior de les seves cèl·lules. 
Aquesta energia pot ser traspassada per la cadena alimentària al regne animal. 
L’energia acumulada a la biomassa pot ser alliberada sotmetent-la a diversos processos d’aprofitament energètic. 
L’aprofitament de l’energia de la biomassa contribueix notablement a la millora i conservació del medi, ja que no té un impacte mediambiental significatiu, atès que el CO2 que s’allibera a l’atmosfera durant la combustió ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu creixement; per tant, el balanç final és nul.

Avantatges: 
El procés d'obtenció és senzill.
Escassa contaminació.
Aprofitament dels residus mitjançant digestors.

Inconvenients:
En el cas de la biomassa natural, la demanda actual excedeix el ritme de regeneració dels boscos, i això influeix directament en l'increment de l'efecte hivernacle.

Animació

   L'energia Eòlica

L’energia eòlica fa referència a aquella tecnologia i aplicacions que aprofita l’energia cinètica del vent per convertir-la en energia elèctrica o mecànica.

Així, es poden distingir dos tipus d’instal·lacions:
- Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica: els parcs eòlics. 
- Instal·lacions aïllades (no connectades a la xarxa elèctrica): bombejament d’aigua, subministrament elèctric a l’habitatge i altres centres de consum.

En l’aprofitament energètic del vent, les màquines eòliques permeten resoldre des d’aplicacions de petita potència per a bombejament d’aigua o electrificació rural (màquines de petita potència) fins a parcs eòlics (instal·lacions de gran potència) connectats a la xarxa elèctrica, amb aerogeneradors de potències nominals entre 150 kW i 1 MW. 
En tots els casos, aquestes màquines estan constituïdes pels mateixos elements bàsics; un element mòbil de captació de l’energia cinètica del vent, anomenat rotor, que s’acobla a un eix que es connecta a una bomba o a un generador elèctric, segons l’ús que es faci de l’aparell.

Els dispositius més usats en l’actualitat, els aerogeneradors, són màquines d’eix horitzontal que consten d’un rotor que capta l’energia del vent i un sistema de conversió d’energia que s’uneix al rotor.
Mitjançant un generador elèctric transforma l’energia mecànica en energia elèctrica. 
El conjunt es completa amb un bastidor i una carcassa que allotja els mecanismes, i també una torre sobre la qual es fa el muntatge de tot el sistema i que també inclou els corresponents subsistemes hidràulics, electrònics de control i la infrastructura elèctrica.

Avantatges: 
És renovable.
És una energia neta, que no genera residus.
És molt fàcil d'obtenir.
Una sola persona pot controlar el parc eòlic.

Inconvenients:
L'espai que requereix la seva instal·lació.
La mort d'aus, encara que estudis recents indiquen que aquestes s'habituen aviat als rotors eòlics.
El manteniment dels aerogeneradors.
La falta de continuitat en el subministrament elèctric.

Animació - Energia eòlica

Animació - Energia eòlica marina

   L'energia Geotèrmica

L’energia geotèrmica consisteix en l’aprofitament de la calor interna de la Terra, que a nivell global pot considerar-se contínua i inesgotable a escala humana.

El recurs geotèrmic depèn de les condicions geològiques. Així dons, podem dir que el recurs geotèrmic és aquella part de l´energia geotèrmica continguda a les roques del subsòl que pot ésser aprofitada per l´home.

Quan una zona geogràfica es presenten les condicions geològiques i econòmiques necessàries per a poder explotar l´energia geotèrmica del subsòl, es diu que allà existeix un jaciment o magatzem geotèrmic.

Segons la temperatura obtinguda, podem parlar de dos tipus d´aprofitaments de l´energia geotèrmica:
- Energia geotèrmica de baixa entalpia. Aprofiten els recursos per a l´escalfament d´aigua sanitària o d´habitatges. Els aprofitaments a Catalunya es centren en els usos d’aigües termals, que es concentren al Pirineu i a la depressió terciària properes a la costa. Es considera que el potencial restant de la geotèrmia a Catalunya és insignificant, amb les tecnologies que es preveu que estaran disponibles dins el període d’aplicació del Pla. 
- Energia geotèrmica d´alta entalpia: exploten recursos per produir electricitat mitjançantgeneradors i turbines de vapor. Els tipus de jaciments es troben localitzats en poques àrees geogràfiques, a l’igual que els pous de petroli o el carbó. Les possibilitats viables d’aprofitament viable d’energia geotèrmica d’alta entalpia a Catalunya són inexistents.

Animació

   L'energia Hidràulica i Hidroelèctrica

La finalitat de les centrals hidroelèctriques és aprofitar, mitjançant un salt existent en un curs d’aigua, l’energia potencial continguda en la massa d’aigua per convertir-la en energia elèctrica, emprant turbines acoblades a alternadors.

L’aprofitament de l’energia hidràulica es realitza mitjançant la captació (amb embassament o sense) del cabal del riu que és conduït cap a la central (canonada forçada) on, utilitzant el desnivell d’alçada per adquirir energia cinètica, és turbinat i retornat, finalment, al riu mitjançant el canal d’aforament. Trobar un lloc on situar les centrals hidroelèctriques depèn dels nivells pluviomètrics de la zona, i també de les seves característiques topogràfiques.

Entre els diversos tipus d’instal·lacions hidroelèctriques, es poden distingir: 
Centrals de regulació: normalment són les grans centrals hidroelèctriques.
Les centrals de regulació solen realitzar-se em aprofitaments hidràulics que tenen la possibilitat d’emmagatzemar les aportacions d’un riu mitjançant la construcció d’un embassament. En aquestes centrals destaca la capacitat d’emmagatzemar grans quantitats d’aigua que poden ser turbinades en el moment en que es requereixi. Així la regulació d’aquestes centrals pot ser diària, multiestacional o fins i tot plurianual. En general aquesta capacitat de regulació s’utilitza per a proporcionar energia durant les hores punta de consum. Aquest tipus d’instal·lacions són pròpies de grans centrals hidràuliques
- Centrals fluents: normalment les centrals de petita potència (minicentrals). 
Centrals fluents Les centrals fluents consisteixen en aprofitaments hidroelèctrics que capten una part del cabal circulant pel riu, el condueixen cap a la central per a ser turbinat i posteriorment, aquest cabal es retorna al riu. Aquestes centrals es caracteritzen per tenir un salt pràcticament constant i un cabal turbinat molt variable, dependent de la hidrologia. Les minicentrals hidràuliques solen tenir períodes de regulació diaris i responen, en la gran majoria, a esquemes de centrals fluents.

Diferència entre energia Hidràulica i energia Hidroelèctrica... 
L'energia Hidràulica, és la que produeixen els líquids en moviment i energia hidroelèctrica, és energia elèctrica produïda per un generador accionat per energia hidràulica.

Avantatges:
És renovable.
És una energia neta que no genera cap tipus de residus.

Inconvenients:
En el cas de les grans preses, alteren les sèquies dels rius i provoquen l'erosió dels voltants, per aquest motiu, les centrals hidroelèctriques de petita potència o minihidràuliques, inferiors als 10Mw, tenen especial importància com fonts energètiques renovables ja que no han de diposar de grans embassaments reguladors i tenen per tant, un escàs impacte ambiental.

Animació - Energia hidràulica

Animació - Central hidroelèctrica

   L'energia Solar

Energia Solar Fotovoltaica:
La conversió fotovoltaica es basa en l’efecte fotoelèctric, es a dir, la transformació directa de l’energia lumínica que prové del Sol en energia elèctrica. Quan un determinat material és il·luminat amb la part visible de l’espectre solar, part dels electrons que configuren els seus àtoms absorbeixen l’energia dels fotons de la llum, alliberant-se així de les forces que els lliguen al nucli i adquirint llibertat de moviment. Aquest espai que ha deixat l’electró tendeix a atraure qualsevol altre electró que estigui lliure. Per a convertir aquest moviment d’electrons en corrent elèctrica es necessari direccionar el moviment dels electrons creant un camp elèctric en el sí del material.

Energia solar tèrmica o calòrica:
Consisteix en l´aprofitament directe, en forma d´escalfament o energia calorífica, de la radiació solar incident. Una instal·lació solar tèrmica està formada bàsicament per un camp de col·lectors solars, un conjunt de canonades aïllades tèrmicament i un dispositiu acumulador d’aigua.

Avantatges:
És neta i no contaminant.
La durada d’una instal·lació solar és molt llarga tot i que no és il·limitada. 
Atès que els materials estan sotmesos a un envelliment, cal fer el manteniment a la instal·lació.

Inconvenients:
Apàrició irregular del Sol.
No és emmagatzemable sense transformació
Per a la seva captació es necessiten grans superficies.

Actualment s'esta treballant ja en nous sistemes per millorar i optimitzar la producció d'energia a partir dels raigs del sol. Aquests sistemes ja en funcionament en molt llocs s'anomenen:
- Energia solar CSP ( "Concentrated Solar Power" o Energía Solar Concentrada). 
- Energia solar CPV ("Concentrated photovoltaics" o energia solar fotovoltaica de concentració), aquest tipus d'energia solar encara es troba en fase precomercial, però promet ser un alternativa de futur que potser reemplaci a la fotovoltaica tradicional.

Animació - Energia solar tèrmica i fotovoltàica

Animació - Energia solar CSP i CPV

Animació - Centrals termosolars

   Energies del mar

El mar és una font d’energia inesgotable que avui en dia no està sent aprofitada, tot i que s’està treballant des de fa anys en trobar la tecnologia que permeti convertir el mar en una font d’abastament energètic viable tècnicament i econòmicament.

L’energia mareomotriu o energia de les marees. Aprofita la capacitat de les marees per desplaçar grans masses d’aigua que s’emmagatzemen mitjançant dics, convertint així la seva energia potencial en energia elèctrica mitjançant una turbina, com en les central hidroelèctriques. És l’única que ha assolit un cert grau d’aplicació ja que existeixen centrals en funcionament des de fa dècades. La primera gran central mareomotriu per a la producció d’electricitat comercial es va construir el 1967 a França, amb una potència instal·lada de 240 MW.

L’energia de les corrents marines. Consisteix en aprofitar la seva energia cinètica per fer girar una turbina que generarà energia elèctrica.

L´energia de les onades. També anomenada Undimotriu, aprofita l´energia mecànica de les onades.

Avantatges:
Cap de les tres aplicacions anteriors per aprofitar l'energia del mar produeixen residus.

Inconvenients:
Alt cost d'inversió inicial.

Animació - Energia maremotriu

Animació - Energia del corrents marins

Animació - Energia undimotriu

Animació - Energia nanosolar

 

¡CSS Válido!Llicència de Creative Commons
www.meteolot.com, el temps a Olot i la Garrotxa.

Copyright © MeteOlot.com | contacte@meteolot.com - Avís Legal